logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี

การจัดโครงการ ” เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” ครั้งที่ 6
มาตรการ ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ของผู้เช่ากรมธนารักษ์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด เชื้อ โควิด 2019