logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การจัดการข้อร้องเรียน

 • แนวทาง ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม
  28 พฤษภาคม 2562
 • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม
  28 พฤษภาคม 2562
 • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  1 มิถุนายน 2561
 • ช่องทางการร้องเรียน
  3 มิถุนายน 2559
 • แบบแสดงความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน
  3 มิถุนายน 2559