logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก วิธีการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
  31 มกราคม 2566
 • ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนายช่างสำรวจ สังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
  5 สิงหาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
  27 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ สังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี จำนวน 2 อัตรา
  30 มิถุนายน 2565
 • ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  สังกัด สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
  2 มิถุนายน 2565
 • ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
  30 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  19 เมษายน 2565
 • คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 62/2565 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออก
  6 มกราคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  8 กุมภาพันธ์ 2564
 • ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ส่วนจัดการฐานข้อมูล สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  21 มกราคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  15 เมษายน 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ส่วนจัดการฐานข้อมูล ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  3 เมษายน 2563
 • การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  26 กันยายน 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ส่วนบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  20 กันยายน 2562
 • ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่องการขึ้นบัญชีได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  31 มกราคม 2562
 • การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  31 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  22 พฤษภาคม 2561
 • รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  15 พฤษภาคม 2561
 • เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  30 มีนาคม 2561
 • เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  30 มีนาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  15 มีนาคม 2561
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  8 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  24 มกราคม 2561
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  21 ธันวาคม 2560