logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ยุทธศาสตร์

 • รายงานผลการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ สิงหาคม 2561
  4 กันยายน 2561
 • รายงานผลการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ มิถุนายน 2561
  10 กรกฎาคม 2561
 • รายงานผลการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ พฤษภาคม 2561
  1 มิถุนายน 2561
 • รายงานผลการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ เมษายน 2561
  3 พฤษภาคม 2561
 • รายงานผลการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ มีนาคม 2561
  3 เมษายน 2561
 • รายงานผลการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ มกราคม 2561
  5 กุมภาพันธ์ 2561
 • รายงานผลการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ ธันวาคม 2560
  10 มกราคม 2561
 • รายงานผลการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ กันยายน 2560
  5 ตุลาคม 2560
 • รายงานผลการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ สิงหาคม 2560
  1 กันยายน 2560
 • รายงานผลการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ กรกฎาคม 2560
  8 สิงหาคม 2560
 • รายงานผลการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ มิถุนายน 2560
  5 กรกฎาคม 2560
 • รายงานผลการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ พฤษภาคม 2560
  5 มิถุนายน 2560
 • รายงานผลการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ เมษายน 2560
  5 พฤษภาคม 2560
 • รายงานผลการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ มีนาคม 2560
  3 เมษายน 2560
 • รายงานผลการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ กุมภาพันธ์ 2560
  6 มีนาคม 2560
 • รายงานผลการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ สิงหาคม 2559
  2 กันยายน 2559
 • รายงานผลการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ กรกฎาคม 2559
  2 สิงหาคม 2559
 • รายงานผลการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ มิถุนายน 2559
  4 กรกฎาคม 2559
 • รายงานผลการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ พฤษภาคม 2559
  9 มิถุนายน 2559
 • รายงานผลการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ เมษายน 2559
  12 พฤษภาคม 2559
 • รายงานผลการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ มีนาคม 2559
  4 เมษายน 2559
 • รายงานผลการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ กุมภาพันธ์ 2559
  11 มีนาคม 2559
 • รายงานผลการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ มกราคม 2559
  11 มีนาคม 2559
 • รายงานผลการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ ธันวาคม 2558
  11 มีนาคม 2559
 • รายงานผลการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ พฤศจิกายน 2558
  11 มีนาคม 2559
 • รายงานผลการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ ตุลาคม 2558
  11 มีนาคม 2559
 • รายงานข้อมูลยุทธศาสตร์ รอบ 5 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  10 มีนาคม 2559
 • รายงานยุทธศาสตร์เดือน กันยายน 2558
  7 ตุลาคม 2558
 • รายงานยุทธศาสตร์เดือน สิงหาคม 2558
  9 กันยายน 2558
 • รายงานยุทธศาสตร์เดือน กรกฎาคม 2558
  5 สิงหาคม 2558
 • รายงานยุทธศาสตร์เดือน มิถุนายน 2558
  1 กรกฎาคม 2558
 • รายงานยุทธศาสตร์เดือน พฤษภาคม 2558
  8 มิถุนายน 2558
 • รายงานยุทธศาสตร์เดือน เมษายน 2558
  7 พฤษภาคม 2558
 • รายงานยุทธศาสตร์เดือน มีนาคม 2558
  7 เมษายน 2558
 • รายงานยุทธศาสตร์เดือน กุมภาพันธ์ 2558
  7 เมษายน 2558
 • รายงานยุทธศาสตร์เดือน มกราคม 2558
  7 เมษายน 2558
 • รายงานยุทธศาสตร์เดือน ธันวาคม 2557
  7 เมษายน 2558
 • รายงานยุทธศาสตร์เดือน พฤศจิกายน 2557
  7 เมษายน 2558
 • รายงานยุทธศาสตร์เดือน ตุลาคม 2557
  7 เมษายน 2558
 • รายงานยุทธศาสตร์เดือน กันยายน 2557
  9 ตุลาคม 2557